Terms and conditions

Polityka prywatności- Warunki korzystania z usługi

Ta Usługa jest własnością i jest zarządzana przez BestCrazyGames. (dalej zwane BestCrazyGames'). Jeśli uzyskujesz dostęp do aplikacji internetowej bestcrazygames.com, przestrzegasz niniejszych warunków użytkowania (Warunki użytkowania'). Niniejsze Warunki korzystania mają wpływ na Twoje ustawowe prawa i obowiązki. Jeśli nie zgadzasz się z tym, że niniejsze Warunki korzystania są dla Ciebie wiążące, nie korzystaj z pozycjonowania.

Warunki podstawowe

Aby móc korzystać z Usługi, musisz mieć ukończone 13 lat.

Za pośrednictwem Usługi nie wolno publikować brutalnych, nagich, częściowo nagich, dyskryminujących, niezgodnych z prawem, naruszających prawa, nienawistnych, pornograficznych lub o charakterze seksualnym zdjęć lub innych Treści. Nie wolno zniesławiać, prześladować, znęcać się, znęcać się, nękać, grozić, podszywać się ani zastraszać osób ani podmiotów. Za pośrednictwem Usługi nie musisz publikować informacji prywatnych ani prywatnych, w tym między innymi informacji o karcie MasterCard swojej lub drugiej osoby, numerze ubezpieczenia społecznego lub alternatywnym krajowym numerze identyfikacyjnym, niepublicznych numerach telefonów ani niepublicznych adresach e-mail.

Nie wolno używać w nazwie użytkownika nazw domen ani adresów URL stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody BestCrazyGames.

Nie wolno zakłócać ani zakłócać działania Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi.

< p> Nie wolno tworzyć kont w Usłudze w nieautoryzowany sposób, w tym między innymi za pomocą urządzenia automatycznego.

Zgadzasz się, że BestCrazyGamesis nie ponosi odpowiedzialności ani nie pobiera opłat za zachowanie innych użytkowników. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje czyny. W kontaktach z innymi kieruj się mądrością i postępuj zgodnie ze swoją świadomością i sumieniem.

Naruszenie niniejszych Warunków użytkowania może, według wyłącznego uznania BestCrazyGames, prowadzić do usunięcia Twojego konta PacoGames. Rozumiesz i zgadzasz się, że BestCrazyGames nie może i nie może pobierać opłat za Treści publikowane w Usłudze, a korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Jeśli naruszysz literę lub ducha tych Warunków użytkowania lub w inny sposób stworzysz ryzyko lub potencjalne ryzyko prawne dla BestCrazyGames, przestaniemy świadczyć Ci całość lub część Usługi.

Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia Usługi lub dostępu do Usługi z dowolnego powodu, bez ostrzeżenia, w dowolnym momencie i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. Konta użytkowników są często usuwane w sekcji profilu. W obu przypadkach przechowywane dane zostaną usunięte, w tym wszystkie dane dotyczące dostępu użytkownika (profil) i przesłane dane (komentarze, dane gier).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania według własnego uznania ( Aktualizowane Warunki') od czasu do czasu. O ile nie dokonamy zmian ze względów prawnych lub administracyjnych, powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim Zaktualizowane Warunki wejdą w życie. Wyrażasz zgodę na to, że możemy powiadomić Cię o zaktualizowanych Warunkach, publikując je w Usłudze. Korzystanie z Usługi po wejściu w życie Zaktualizowanych Warunków (lub angażowanie się w inne działania, jakie możemy rozsądnie określić) oznacza zgodę na Zaktualizowane Warunki.

Zastrzegamy sobie prawo do wymuszenia utraty wszelkich nazwę użytkownika z dowolnego powodu.

Możemy, ale nie mamy żadnego obowiązku, usuwać, edytować, blokować i monitorować Treść lub konta zawierające Treść, które według naszego wyłącznego uznania naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

W obrazach lub komentarzach w ramach Usługi mogą znajdować się łącza do witryn internetowych lub funkcji stron trzecich. Istnieją również łącza z Usługi lub komunikaty otrzymywane z Usługi do witryn internetowych lub funkcji stron trzecich. Usługa obejmuje także Treści stron trzecich, których nie kontrolujemy, nie utrzymujemy ani nie popieramy. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że BestCrazyGames nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi lub funkcje stron trzecich. TWOJA KORESPONDENCJA I TRANSAKCJE BIZNESOWE Z OSOBAMI TRZECIMI ZNAJDOWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE MIĘDZY TOBĄ A OSOBĄ TRZECIĄ.

Zgadzasz się, że ponosisz winę za wszystkie opłaty za przesyłanie danych poniesione w związku z korzystaniem z Usługi.

Zgadzasz się, że ponosisz winę za wszystkie opłaty za przesyłanie danych, które poniesiesz w związku z korzystaniem z Usługi.

Zgadzasz się, że ponosisz winę za wszystkie opłaty za przesyłanie danych, które poniesiesz w wyniku korzystania z Usługi.

p>

Prawa

BestCrazyGames nie rości sobie praw własności do jakichkolwiek Treści publikowanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem.

Część Usługi jest utrzymywana z przychodów z reklam. Będzie wyświetlać reklamy i promocje, a Ty w tym momencie zgadzasz się, że BestCrazyGames może umieszczać takie reklamy i promocje w Usłudze, na temat Twojej Treści lub w związku z nią. Sposób, tryb i zakres takich reklam i promocji mogą ulec zmianie bez specjalnego powiadomienia.

Oświadczasz i gwarantujesz, że:

Jesteś właścicielem Treści opublikowanych przez Ciebie w serwisie lub za jego pośrednictwem Service lub w inny sposób uprawniony do udzielenia praw i licencji określonych w niniejszych Warunkach korzystania. Publikowanie i wykorzystywanie Twoich Treści w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza, nie sprzeniewierza ani nie narusza praw jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym między innymi praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności. Zgadzasz się na przejęcie wszelkich tantiem, opłat i innych środków pieniężnych należnych z tytułu Treści publikowanych w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Masz prawo i możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami użytkowania w swojej jurysdykcji.

Usługa zawiera Treści będące własnością BestCrazyGames lub licencjonowane przez BestCrazyGames (Treść BestCrazyGames'). Treść BestCrazyGames jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami i innymi przepisami. W stosunkach między Tobą a BestCrazyGames BestCrazyGames jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa do Treści BestCrazyGames i Usługi. Nie będziesz usuwać, zmieniać ani ukrywać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych, znakach usługowych ani innych informacjach o prawach własności zawartych w Treści BestCrazyGames lub do niej dołączonych. Nie możesz reprodukować, modyfikować, adaptować, przygotowywać obsługiwanych dzieł pochodnych, wykonywać, wyświetlać, publikować, dystrybuować, przesyłać, nadawać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać Treści BestCrazyGames.

Chociaż jest to zamierzeniem BestCrazyGames w odniesieniu do Usługi aby usługa była dostępna w jak największym stopniu, mogą zaistnieć sytuacje, w których może nastąpić przerwa w świadczeniu Usługi, w tym między innymi w związku z konserwacją lub modernizacją, naprawami awaryjnymi lub awarią łączy i sprzętu telekomunikacyjnego. Ponadto BestCrazyGames zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści z Usługi z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia. Treści wyłączone z Usługi mogą być nadal przechowywane przez BestCrazyGames, w tym między innymi w związku z pewnymi obowiązkami prawnymi, ale ich odzyskanie może być niemożliwe bez uzasadnionego nakazu sądowego. W związku z tym BestCrazyGames zachęca Cię do zadbania o kopię zapasową swojej Treści. Innymi słowy, BestCrazyGames nie jest usługą tworzenia kopii zapasowych i zgadzasz się, że nie będziesz zależny od Usługi w zakresie tworzenia kopii zapasowych lub przechowywania Treści. BestCrazyGames nie będzie podatne na jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług, ani na utratę jakiejkolwiek Treści. ponadto możesz przyjąć do wiadomości, że sieć może również podlegać naruszeniom bezpieczeństwa, przez co przesłanie Treści lub innych informacji może nie być bezpieczne.

Zgadzasz się, że BestCrazyGames nie ponosi winy za to i nie popierać, Treści zamieszczane w ramach Serwisu. BestCrazyGames nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania, monitorowania, edytowania ani usuwania jakiejkolwiek Treści. Jeśli Twoja Treść narusza niniejsze Warunki korzystania, będziesz ponosić ciężar za tę Treść.

O ile nie określono inaczej w Polityce prywatności Usługi, dostępnej pod adresem https://pacogames.com/privacy-policy/tak jak między Tobą a BestCrazyGames, jakakolwiek Treść nie jest poufna ani niezastrzeżona i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego relacja z BestCrazyGames nie ma charakteru poufnego, powierniczego ani innej formy specjalnej BestCrazyGames, w związku z czym decyzja o przesłaniu jakiejkolwiek Treści nie stawia BestCrazyGames w pozycji różniącej się od pozycji zajmowanej przez członków finału publiczne, w tym w odniesieniu do Twoich Treści. Żadna z Twoich Treści nie będzie podlegać zobowiązaniu do zachowania poufności ze strony BestCrazyGames, a BestCrazyGames nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie jakichkolwiek dostarczonych Treści.

Zgłaszanie praw autorskich i innych naruszeń własności intelektualnej

Szanujemy prawa innych osób i oczekujemy, że będziesz próbował robić to samo.

Jeśli wielokrotnie naruszasz prawa innych osób, w stosownych przypadkach wyłączymy Twoje konto.

< p> Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

USŁUGA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ TREŚCI BestCrazyGames, JEST ŚWIADCZONA W STANIE, W JAKIM JEST, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ORAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI'. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ANI BestCrazyGames, ANI JEJ SPÓŁKA MACIERZYSTA, ANI ŻADEN Z ICH PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, KIEROWNIKÓW ANI AGENTÓW (ŁĄCZNIE STRONY BestCrazyGames') NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POTWIERDZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, w sprawie (A) USŁUGI; (B) TREŚĆ BestCrazyGames; (C) TREŚCI UŻYTKOWNIKA; LUB (D) BEZPIECZEŃSTWO związane z PRZESYŁANIEM wiedzy DO BestCrazyGames LUB POPRZEZ SERWIS. Ponadto STRONY BestCrazyGames WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO WYBRANEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, HANDLU, CICHEJ ROZRYWKI, INTEGRACJI SYSTEMU I WOLNOŚCI OD trojanów horse.

UZYSKAJĄC DOSTĘP DO USŁUGI LUB KORZYSTAJĄC Z niej, OŚWIADCZASZ I GWARANTUJESZ, ŻE TWOJE DZIAŁANIA SĄ ZGODNE Z PRAWEM W KAŻDEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UZYSKASZ DOSTĘP LUB KORZYSTASZ Z USŁUGI.

Ograniczenia terytorialne

Informacje udostępniane w ramach Usługi nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub poddawać BestCrazyGames jakimkolwiek wymogom rejestracyjnym w ramach takiej jurysdykcji lub kraju. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia świadczenia Usługi lub dowolnej części Usługi do konkretnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji, w dowolnym momencie i według naszego wyłącznego uznania, a także do ograniczenia ilości dowolnej treści, programu, produktu, usługi lub inna funkcja udostępniana przez BestCrazyGames.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

kizi10org@gmail.com

Powiązane artykuły